Mastercam for Solidworks

Mastercam for Solidworks -ohjelmisto yhdistää johtavan suunnitteluohjelmiston maailman suosituimpiaan CAM-ohjelmaan.

Tehokas automaattinen 2D-ratojen luonti

Mastercam for SolidWorks sisältää tehokkaan piirrepohjaisten ratojen 2D-työstöön. Ohjelma analysoi kappaletta (tutkien sen muotoa, kokoa, reikien sijaintia jne.) ja valitsee kullekin muodolle työstömenetelmän. Pääominaisuuksiin kuuluu:

 • Kappaleen tasaaminen, jos aihiota on kappaleen yläpinnan päällä.
 • Avointen, sisäkkäisten ja kappaleen läpi ulottuvien taskujen työstö.
 • Kunkin taskun rouhinta- jälkityöstöradat.
 • Porausreikien ja niihin liittyvien piirteiden (kuten kärkiporaus, upotus, kartioupotus, kierteitys) tunnistaminen ja näiden ratojen luonti.
Mastercam-for-SOLIDWORKS-2D-Machining

3D-rouhinta, viimeistely ja jäännösmateraalin poisto

Suurnopeusratojan avulla läpimenoajat lyhenevät ja viimeistely on erinomaista. Mastercam for SolidWorks siäsältää useita erilaisia suurnopeustyöstön ratatyyppejä, joiden avulla myös tavanomaisten koneiden tulos paranee.

 • Ydin- ja alueiden rouhinnan avulla voidaan poistaa materialla tehokkaasti. Ulokkeiden ja syvänteiden työstöön ohjelma valitsee sopivimmat mentelmät.
 • Jälkityöstön avulla voidaan keskittyä edellisen rouhintaoperaation jattamään materiaaliin.
 • Käyttämällä vakio 3D-sivusiirtoa, vakiokarheusmenetelmällä saadaan tasalaatuinen pinta sekä kalteville että tasaisille pinnoille.
 • Tasaisten alueiden viimeistelyllä voidaan käsitellä kaikki kappaleen tasaiset kohdat.
 • Spiraali-, säteittäinen ja yhdensuuntainen työstömenetelmä tarjoavat aina sopivan menetelmän mitä erilaisimmille kappaleille.
 • Piirtoviimeistelyn avulla voidaan käsitellä solidin sivujen leikkauskohtia, joihin saattaisi muutoin jäädä epätyydyttävä pinnanlaatu.
solid_3d

Moniakselityöstö

Monitahoisten prosessien helppokäyttöisyys.
Moniakselinen työstö lisää huomattavasti yrityksen kilpailukykyä. Mastercam for SOLIDWORKSin avulla voidaan täydellisesti hallita kolmea moniakselityöstön keskeistä elementtiä: työstömenetelmiä, työkaluakselin kallistuksia ja törmäyksien tarkastusta. Mastercam yksinkertaistaa vaikeimpiakin työstökohteita 4-akselisista kiertoakseli- ja muotovalssausradoista monisiipisiin, ahtaita sisäpuolisia työstöjä edellyttäviin siipipyöriin.
Muita keskeisiä piirteitä:
• 5-akselinen monipintojen rouhinta ja viimeistely, (myös syvyyslastut) porausrouhinta, ja vuopintojen työstö.
• Kyljellä työstö ja kyljellä työstön viuhkamaisuus -parametri monipintaisille pohjille.
• Monipuolinen koukkauksenesto ja 5-akseliset turva-alueet kappaleen ympärillä.
• Nopea ja helppo 5-akselinen rajaaminen ja poraaminen.
• 3-akseliradan muuttaminen 5-akseliseksi.

solid_moniakseli

Tehokkaat välineet työstöratojen hallintaan

Työkalun liikerata on vain osa hyvää NC-ohjelmaa. On tärkeää, että koko operaatio on tehokas.

 • Työkalun lähestymis- ja poistumisliikeen hallinta.
 • Turva-alueiden avulla varmistetaan turvaalliset työkalun nostoliikkeet kaikille työstöratatyypeille.
 • Työstöratojen suodatuksella voidaan pienentää NC-ohjelmien kokoa huomattavasti.
 • Voit käyttää kaikkia työkalujasi mukaan lukien mm. kuulapäät, urajyrsimet, lohenpyrstö- ja kartiojyrsimet.
 • Käyttäjä voi muokata omia työkalu- ja materiaalikirjastoja, joiden arvoja käytetään työstöarvojen automaattiseen laskentaan.
 • Mastercamin Työstöratojen hallinta pitää keskitetysti kaikki työvaiheet ulottuvillasi. Työstöratojen luonti, muokkaus ja tarkastus on nopeaa ja helppoa. Parametrien, työstöratojen ja työkalumääritysten kopiointi operaatiosta toiseen in sujuvaa ja vaivatonta. Työstöoperaatiota voidaan kopioida työstökoneelta toisella ja ohjelma samalla tarkastaa, mikäli ohjelman ajaminen toisella koneella vaatii joitain muutoksia.

Säästä aikaa, työkaluja ja rahaa syöttönopeuden optomoinnilla

Mastercamissa on eri tapoja varmistua, että kappaleesta todella tulee sellainen kuin suunniteltiin. Voit nopeasti tarkastaa, että työkalun liike on todelle se, jonka halusit.

 • Kappaleen työstöä voidaan seurata tilavuusmallipohjaisesta aihiosta.Sen mitat voidan myös tarkistaa. Työkalu ja pidin näkyvät simuloinnissa.
 • Työstöradan simulointi antaa myös arvion kappaleen työstöön kuluvasta ajasta. Voit siirtyä simuloinnin kuluessa tarkastelemaan yksityiskohtaisesti lähempää tarkastusta vaativia aluieta.
 • 2D-työstöradoissa voidaan nähdä nopeasti työkalun koko halkaisijan kulkema alue.
 • Poistettava materiaalimäärä pyritään pitämään vakiona ja syöttöä säädetään vastaavasti. Kun materiaalia on eenmmän, syöttönopeutta lasketaan. Vastaavasti materiaalia ollessa vähemmän, nopeutta nostetaan.
 • Työkalun liikettä nurkkin ja niistä ulos helpeotetaan automaattsesti.
 • Erilaisia töitä varten voidaan luoda omia optimointikirjastoja.
mastercam1

Sorvaus

Mastercam for SOLIDWORKSin tehokkaat sorvausmenetelmät lisättynä jyrsintäradoillamme muodostavat täyden työkalusarjan perusviimeistelystä otsapinnan ja lieriöpinnan profiilin ajoon, porauksiin ja muuhun. Luotettava työstöratojen tarkastus varmistaa hankalien kappaleiden ajon työstökoneessa ja koneen-ja ohjauksenmäärittelyillä kappale saadaan heti ensi kerralla valmiiksi.

• Helppo rouhinta, viimeistely, kierteitys, pistosorvaus, sisäsorvaus, poraus ja katkaisu
• Dynaaminen liike rouhinnassa pidentää palan kestoikää.
• Sisä- ja ulkohalkaisijan älykkäässä rouhinnassa valukappale voi olla aihiona, jolloin ei työstetä ilmaa.
• Työkalun tarkastus voi automaattisesti pysäyttää työstön palan tarkastastamiseksi rouhinnassa, viimeistelyssä ja uranpistossa.

lathe_tehokasmallinnus